TM Image - White Dakini detail

Machig Labdron as the White Dakini (detail)